Gegevensbescherming

Wij waarderen uw interesse in onze website. Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere gegevensbeschermingswetgevingen evenals in andere privacybepalingen is: Gries Deco Company GmbH Boschstraße 7 63843 Niedernberg [email protected] www.gries-deco-company.com De functionaris voor gegevensbescherming van Gries Deco Company GmbH is: Herr Markus Strauss Walbecker Straße 53 47608 Geldern, Deutschland [email protected]

1. Aanbieden van de website en opslag in logbestanden

1.1 Verwerken van persoonsgegevens en het doel ervan

Gries Deco Company GmbH (hierna te noemen “GDC” of “wij”) verwerkt persoonsgegevens van gebruikers alleen voor zover dat nodig is om een functionele website en onze inhoud en diensten te kunnen leveren. Bij een bezoek aan onze websites worden de volgende gegevens verwerkt: • IP-adres van de gebruiker • gebruikte browser (type, versie, taal) • gebruikt besturingssysteem • internetdienstverlener van de gebruiker • datum en tijd van de toegang tot onze website • op onze website opgevraagde bestanden • de website waar vandaan de gebruiker naar onze website is gekomen • de website waar de gebruiker vanaf onze website naartoe gaat Het verwerken en tijdelijk opslaan van het IP-adres is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen leveren. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie worden opgeslagen. De logbestanden bevatten IP-adressen en andere gegevens, aan de hand waarvan de gebruiker kan worden vastgesteld. Het opslaan vindt plaats om het goed functioneren van de websites te waarborgen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om onze websites te optimaliseren, onze diensten te personaliseren en verder te ontwikkelen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Elk verwerken van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken ervan.

1.2 Rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van onze gebruikers worden regelmatig verwerkt na diens toestemming. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en het ons bij wet is toegestaan de gegevens te verwerken. De gegevens en logbestanden worden opgeslagen op grondslag van artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

1.3 Wissen van gegevens en opslagduur / website

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden door ons gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. In het geval van gegevensverwerking voor het aanbieden van de websites, worden de gegevens gewist bij beëindiging van de desbetreffende sessie. Wanneer de persoonsgegevens in logbestanden zijn opgeslagen, worden ze na uiterlijk zeven dagen gewist. Opslag voor langere duur is mogelijk, op voorwaarde dat de IP-adressen van de gebruikers vooraf worden gewist of onherkenbaar gemaakt, zodat het niet meer mogelijk is ze aan een contact makende cliënt te linken.

2. Verzamelen en gebruikmaken van gegevens voor afhandelen van de overeenkomst en bij het openen van een klantenrekening

Om het bestelproces te vereenvoudigen, bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich in ons winkelsysteem te registreren. De gegevens worden via een invoerscherm ingegeven, aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen. De volgende gegevens worden verzameld: • e-mailadres • wachtwoord • voornaam • achternaam • adres (rekening- en afleveradres) • geboortedatum • woonplaats (land) De gebruiker ontvangt dan op het opgegeven e-mailadres een registratie-e-mail met een link waarmee de gebruiker zijn registratie kan bevestigen en het registratieproces kan voltooien. Na geslaagde registratie kan de gebruiker zijn gebruikersaccount openen door zijn e-mailadres en wachtwoord in te geven en kan hij in onze onlineshop winkelen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt b, AVG. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken door zijn gebruikersaccount te deactiveren. De gegevens zullen dan door ons worden gewist, tenzij wij op grond van contractuele en/of wettelijke verplichtingen verplicht zijn ze langer te bewaren.

3. Bestelproces

Wanneer u een aankoop doet in onze onlinewinkel, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u om uw bestelling te kunnen verwerken: • naam, voornaam • adres (rekening- en afleveradres) • e-mailadres • telefoonnummer • klantnummer • betalingsgegevens Wij gebruiken de gegevens voor het verwerken van de bestelling en, indien nodig, om te communiceren met de gebruiker. Voor zover wettelijk toegestaan, geven wij de gegevens van de gebruiker door aan onze partnerbedrijven, die ons ondersteunen met het correct uitvoeren van de overeenkomst. We werken samen met externe verzendserviceproviders (bijv. Post, DHL, etc.) om bestellingen te bezorgen. U ontvangt van ons alleen de gegevens die nodig zijn om de betreffende bestelling uit te voeren: • uw naam, • uw afleveradres, • Indien van toepassing, uw postnummer (indien u uw bestelling wilt laten bezorgen bij een DHL Packstation) • Indien van toepassing, uw e-mailadres (indien de vervoerder u per e-mail wil informeren over de verwachte bezorgdatum) Deze bedrijven hebben op hun beurt de verplichting zich aan de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen te houden; in het bijzonder mogen deze bedrijven de gegevens uitsluitend verwerken voor het uitvoeren van hun taken voor onze rekening en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Indien een bestelling vertraging oploopt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door middel van service e-mails. De gegevens met betrekking tot het bestelproces worden verwerkt op grondslag van artikel 6, lid 1, punt b, AVG. De gegevens zullen door ons worden gewist zodra de bestelling is afgehandeld, tenzij wij op grond van contractuele en/of wettelijke verplichtingen verplicht zijn ze langer te bewaren.

4. Kansspelen

Af en toe bieden wij op onze websites kansspelen aan. Als u van de mogelijkheid om deel te nemen gebruikmaakt, dan worden de door u via het desbetreffende invoerscherm ingegeven gegevens opgeslagen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens in dit verband is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected]. Na intrekken kunt u niet meer aan het desbetreffende kansspel deelnemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om het kansspel uit te voeren, onder meer om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname en om de winnaars vast te stellen en in te lichten. Voor zover wettelijk toegestaan, geven wij uw gegevens eventueel door aan onze verzendpartners, die ons ondersteunen met het correct uitvoeren van de prijstrekking. Deze bedrijven hebben op hun beurt de verplichting zich aan de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen te houden; in het bijzonder mogen deze bedrijven de gegevens uitsluitend verwerken voor het uitvoeren van hun taken voor onze rekening en uitsluitend in overeenstemming met onze instructies. Er wordt niets op een andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. Houd er echter rekening mee dat er volgens de respectievelijke deelnamevoorwaarden en gegevensbeschermingsaanwijzingen afwijkingen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld in de vorm van publicatie van de winnaar(s) op onze sociale-media-accounts. Zodra aan het zakelijke doeleinde van het kansspel is voldaan en u geen winnaar bent, zullen wij uw gegevens na afloop van het kansspel wissen. Als u wel een winnaar bent, wissen wij uw persoonsgegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen zoals bepaald in de belasting- en handelswetgeving. Volgens § 147, lid 1 van de algemene belastingwetgeving (Abgabenordnung [AO]) is de bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten 10 jaar en volgens § 257, lid 1 van het Wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch [HGB]) voor zakelijke documenten zes jaar. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u ons de genoemde gegevens niet verstrekt kunt u niet aan het kansspel deelnemen alsdan kan er geen contact worden opgenomen om kennis te geven van een gewonnen prijs.

5. Verwerken van gegevens na inschrijving op onze email-Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich kosteloos abonneren op onze Nieuwsbrief. Wij verzenden die Nieuwsbrief periodiek, en wel maximaal vier keer per week. In geval u zich inschrijft voor toezending van onze Nieuwsbrief, verwerken wij onderstaande persoonsgegevens: • achternaam, voornaam • geboortedatum • e-mailadres • IP-adres van de computer waarmee u onze site hebt opgeroepen • datum en tijdstip van verzending van uw inschrijving Onze Nieuwsbrief zal worden toegezonden door Emarsys, een dienst die wordt aangeboden door Emarsys eMarketing Systems GmbH (hierna kortweg aangeduid als 'Emarsys'), gevestigd aan de Zeppelinstrasse 2 te DE-85399 Hallbergmoos (Duitsland). Emarsys is een dienst waarmee het verzenden van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Met behulp van Emarsys zijn wij in staat onze Nieuwsbrief-campagnes te analyseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of een bericht met bijgesloten Nieuwsbrief werd geopend en welke internetkoppelingen eventueel werden aangeklikt. Op die manier kunnen wij onder andere bepalen welke internetkoppelingen bijzonder vaak werden aangeklikt. Bovendien kunnen wij herkennen of na het openen resp. aanklikken van bepaalde, op voorhand gedefinieerde acties worden doorgevoerd (mate van conversie). Emarsys maakt het ons ook mogelijk ontvangers van Nieuwsbrieven in te delen aan de hand van verscheidene categorieën (te groeperen of te 'clusteren'). Ontvangers van Nieuwsbrieven zijn zo in te delen naar leeftijd, naar geslacht of naar woonplaats. Nieuwbrieven kunnen op deze manier beter worden afgestemd op de desbetreffende doelgroepen. De door gebruikers ingevoerde gegevens om Nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, worden uitsluitend beheerd en opgeslagen in landen, aangesloten bij de Europese Unie. Uitvoerige informatie hierover kunt u raadplegen via het internetadres https://www.emarsys.com/en/privacy-policy . De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens in dit kader staat verwoord in artikel 6 lid 1 letter 'a' van de Bondsduitse evenknie DS-GVO van de General Data Protection Regulation (GDPR). Instemming daarmee kan worden herroepen door de in elke Nieuwsbrief opgenomen internetkoppeling aan te klikken of door het internetadres [email protected]aan te roepen.

6. Individuele productaanbevelingen via e-mail

Als onderdeel van onze service sturen wij u op basis van uw interesses informatie en aanbiedingen van GDC. U ontvangt deze productaanbevelingen van ons, ongeacht of u zich op een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Voor de selectie van individuele productaanbevelingen maken wij, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in de eerste plaats gebruik van de gegevens van uw eerdere aankopen en uw interesses waaruit wij uw productinteresses kunnen afleiden, daarbij rekening houdende met de interesses en voorkeuren en profielgegevens die u ons hebt medegedeeld. Als u geen individuele productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u deze service te allen tijde deactiveren. • Als u geen individuele productaanbevelingen van ons per e-mail wenst te ontvangen, kunt u hiertegen te allen tijde informeel, zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven (bijvoorbeeld internetverbindingskosten, portokosten), bezwaar maken, bijvoorbeeld per e-mail aan [email protected]. Uiteraard bevat elke e-mail ook een afmeldingslink. Voor het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de e-mailverzenddienst Emarsys eMarketing Systems GmbH (hierna "Emarsys" genoemd), Zeppelinstrasse 2, 85399 Hallbergmoos; Duitsland. Daartoe worden uitsluitend de voor verzending benodigde e-mailadressen beschikbaar gesteld. E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van GDC en worden niet doorgegeven aan derden. De privacybepalingen van Emarsys kunnen via https://www.emarsys.com/en/privacy-policy worden ingezien. De rechtsgrondslag voor gebruikmaken van de verzenddienstverlener ligt in onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6. lid 1, punt f, AVG). Wij hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Emarsys in overeenstemming met artikel 28, lid 3, sub 1, AVG. . Emarsys kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm gebruiken, dat wil zeggen zonder ze met een gebruiker in verband te brengen, om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om het verzenden en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De dienstverlener gebruikt uw gegevens evenwel niet om direct contact met u op te nemen of om ze aan derden door te geven.

7. Contactformulier

Er bevindt zich een contactformulier op onze website, dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker daar gebruik van maakt, dan worden de via het invoerscherm ingegeven gegevens naar ons verzonden en door ons opgeslagen: • voornaam • achternaam • e-mail • bestelnummer • onderwerp • door de gebruiker in de daarvoor bestemde vrije ruimte ingevulde tekst Tevens worden bij verzenden van het bericht de volgende gegevens opgeslagen: • IP-adres van de gebruiker • datum en tijd van de registratie De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opnemen van contact en de daaropvolgende communicatie. Er worden in dit verband geen gegevens aan derden doorgegeven. Als wij de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen wij daarvoor eerst de toestemming van de gebruiker. De persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, worden gewist wanneer de desbetreffende communicatie met de gebruiker is beëindigd, dat wil zeggen zodra uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonsgegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen gewist. De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval kan het contactverzoek niet worden verwerkt of kan de communicatie niet worden voortgezet. Alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons, zullen in dit geval worden gewist.

8. Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Bovendien behouden wij ons het recht voor de volgende gegevens of delen daarvan in samengevatte lijsten op te slaan en voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijvoorbeeld om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen: • voor- en achternaam • postadres • titel • academische graad • geboortejaar • beroeps-, handels- of bedrijfsnaam Dit gebeurt op basis van een belangenafweging ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG. Deze vloeien voort uit de respectievelijke doeleinden en zijn, tenzij anders vermeld, van concurrentiële en economische aard. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan en gebruikmaken van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen via de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

9. Gebruikmaken van gegevens om koopgedrag te analyseren

Wij gebruiken interne toepassingen om het koopgedrag van klanten nauwkeuriger te kunnen analyseren en evalueren. Het doel is u aangepaste aanbiedingen te kunnen doen en onze interne processen te kunnen controleren en optimaliseren. De volgende gegevens kunnen worden geëvalueerd: • aanspreekvorm/geslacht • naam, voornaam • adres • e-mailadres • geboortedatum (indien vermeld) • transactiegegevens/aankoopgeschiedenis De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f, AVG.

10. Gegevensverwerking met gebruikmaking van PayPal

Als u kiest voor de betaaldiensten van PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg), sturen wij de voor het afhandelen van de betaling en de voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole benodigde gegevens naar PayPal. De rechtsgrondslag voor de kredietwaardigheidscontrole is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Bij gebruikmaken van de betaaldiensten van PayPal is de rechtsgrondslag voor het verwerken artikel 6, lid 1, punt b, AVG. De volgende gegevens kunnen aan PayPal worden doorgegeven: • naam • geboortedatum • adres • telefoonnummer • e-mailadres • gegevens voor de betalingsafwikkeling respectievelijk bankgegevens In Nederland kunnen de in de privacyverklaring van PayPal (https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full) genoemde informatiediensten worden gebruikt voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole. U kunt uw toestemming voor dit gebruikmaken van persoonsgegevens te allen tijde bij PayPal intrekken.

11. Gegevensverwerking met gebruikmaking van ConCardis (Visa/Mastercard)

Als u ervoor kiest te betalen met een kredietkaart van ConCardis (ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, D-65760 Eschborn), sturen wij de voor het afhandelen van de betaling benodigde gegevens naar ConVardis. De rechtsgrondslag voor het gebruikmaken van de betaaldiensten van ConCardis is artikel 6, lid 1, punt b, AVG. De volgende gegevens kunnen aan ConCardis worden doorgegeven: • naam • geboortedatum • adres • telefoonnummer • e-mailadres • gegevens voor de betalingsafwikkeling respectievelijk bankgegevens, kredietkaartgegevens Meer informatie over privacy van ConCardis is te vinden in de privacyverklaring van ConCardis, in te zien onder: https://www.concardis.com/de-en/protecting-your-data.

12. Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies worden op uw computer opgeslagen en van daar aan andere websites doorgegeven. Een cookie bevat onder andere een karakteristieke tekenreeks, waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. Wij maken onderscheid tussen essentiële cookies (lid ‎14.1), functionele en analytische cookies (lid ‎14.2) en marketing cookies (lid ‎14.3). U kunt uw instellingen met betrekking tot het omgaan met cookies zelf via volgende link configureren. U kent het omgaan met cookies ook zelf in uw browser configureren. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u het doorgeven van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunt u te allen tijde wissen. Dat kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen misschien niet alle functies nog ten volle worden benut. Meer informatie is te vinden op de website ven de desbetreffende browseraanbieder.

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

12.1 Essentiële cookies

Essentiële of noodzakelijke cookies zijn cookies die vereist zijn voor het technisch naar behoren functioneren van onze websites. Sommige noodzakelijke cookies waarborgen de technische stabiliteit van onze websites en maken op veiligheid betrekking hebbende functies mogelijk. Ook gebruikmaken van bepaalde functies, zoals ons winkelwagentje of ons contactformulier, wordt alleen mogelijk gemaakt door noodzakelijke cookies. Het is niet mogelijk om onze websites te gebruiken zonder dergelijk verwerken van gegevens, hetgeen inhoudt dat u geen bezwaar kunt maken. Wij gebruiken dit soort cookies om de veiligheid en functionaliteit van onze websites en de aangeboden webtoepassingen te verbeteren. Noodzakelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens, dat wil zeggen er wordt geen IP-adres of andere informatie verzameld die tot u persoonlijk kan worden herleid. Een overzicht van de op onze websites gebruikte cookies kunt u hier vinden.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met gebruikmaking van noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Door gebruik te maken van technisch noodzakelijke cookies beogen wij het gebruikmaken van onze website voor u te vereenvoudigen. Sommige functies van onze websites kunnen niet zonder gebruik te maken van cookies worden aangeboden. De browser moet namelijk weer kunnen worden herkend wanneer er tussentijds een andere pagina is bezocht. In deze doelstellingen ligt ook ons rechtmatig belang. Wij gebruiken uw via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens niet om gebruikersprofielen aan te maken.

12.2 Functionele en analysecookies om dekking te meten

Cookies zur Cookies stellen voor het meten van dekking stellen ons in staat om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van onze websites en om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites. Met behulp van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website bepalen en de inhoud van onze website optimaliseren. Hier vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor het meten van dekking is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, AVG

12.2.1 Google Tag Manager

Op onze websites maken wij gebruik van Google Tag Manager van de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Tag Manager implementeert tags en activeert andere tags. Wanneer een tag wordt geactiveerd, kan Google eventueel persoonsgegevens van u verwerken. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de persoonsgegevens ook doorgeeft aan een server in de Verenigde Staten. Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl. Met name de volgende persoonsgegevens worden door Google Tag Manager verwerkt: • online-identificatiemiddelen (met inbegrip van cookie-identificatiemiddelen) • IP-adres

Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt van websites waar Googlediensten in zijn ingebed, kunt u vinden via de volgende link https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl. Het doel van het gebruikmaken van Google Tag Manager is de integratie van verscheidene codes en diensten te vereenvoudigen en te verduidelijken en de laadtijden van de verscheidene diensten te optimaliseren. Als u afzonderlijke trackingdiensten hebt gedeactiveerd, blijft de deactivering van kracht voor alle betrokken trackingtags die door Google Tag Manager worden ingebed. Meer informatie over gegevensverwerking door Google alsmede over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Informatie over uw privacy-instellingen kunt u vinden op https://safety.google/privacy/privacy-controls/. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google Tag Manager in uw browserinstellingen te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14‎2). Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3 Marketing Cookies

Cookies voor gebruiksanalyse stellen ons in staat te analyseren hoe u onze websites gebruikt. Met behulp van deze cookies kunnen wij de doeltreffendheid van onze websites testen en fouten opsporen. Daarnaast verschaffen deze cookies inzichten voor het optimaliseren van onze diensten en voor webanalyses. Hier vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor het analyseren van het gebruik is uw toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

12.3.1 Google Analytics

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics van de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies die analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken (met inbegrip van uw IP-adres). De door de cookies verkregen informatie wordt overgebracht naar een server van Google, mogelijk in de Verenigde Staten of in een ander derde land, en daar opgeslagen. Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl. Op onze websites hebben wij de functie IP-anonymisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres voor eventuele transmissie naar de Verenigde Staten door Google ingekort, zodat herleiden tot u onmogelijk is. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google Analytics in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Verwerken van gegevens door Google kan tevens worden verhinderd door een browser-add-on te gebruiken om Google Analytics mee te deactiveren. Meer informatie en de browser-add-on zijn beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar. Meer informatie over gegevensbescherming van Google Analytics kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.2 Google Ads / Adwords / Conversion Tracking

Onze websites maken gebruik van Google Ads en, binnen het kader van Google AdWords, van conversion-tracking, een analysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de genoemde reclamecampagnes. Van Google krijgen wij slechts statistische evaluaties ter beschikking gesteld. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamecampagnes bijzonder doeltreffend zijn. Uit het gebruik van het reclamemateriaal verkrijgen wij geen andere gegevens en in het bijzonder kunnen wij u aan de hand van deze informatie niet identificeren. Naargelang de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Onze websites maken in het kader van "Google Conversion-Tracking" gebruik van een uitbreiding, te weten "Google Enhanced Conversion". Dit is een analysefunctie, aangeboden door Google als dienstaanbieder. Bij gebruik van "Google Enhanced Conversion" kunnen persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, uw naam, uw woonadres of uw telefoonnummer worden vergaard. Deze gegevens worden in onze "Conversion-Tracking"-tags geanonimiseerd en worden als versleutelde gegevens doorgezet naar Google, om zo onze conversie-evaluaties te kunnen verbeteren. Aan de hand van de resultaten van zulke evaluaties kunnen wij verkooptransacties op, en uw beleving met onze website nog beter meten en kunnen wij zo ons aanbod voor u optimaliseren. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google Ads in uw browserinstellingen te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Bovendien hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google, door op https://adssettings.google.com/ de door u gewenste instellingen in te stellen. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar. Meer informatie over gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.3 Google Double Click

Op onze websites maken wij gebruik van Google DoubleClick van de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Door Google DoubleClick te gebruiken willen wij onze marketing en onze websites optimaliseren. Google DoubleClick verzamelt zogenaamde conversies, die verband houden met advertentieverzoeken; bijvoorbeeld wanneer u een DoubleClick-advertentie ziet en later onze websites bezoekt met dezelfde webbrowser en daar iets koopt. Google DoubleClick gebruikt cookies, om te verhinderen dat advertenties meermaals worden getoond. De door de cookies verkregen informatie wordt overgebracht naar een server van Google, mogelijk in de Verenigde Staten of in een ander derde land, en daar opgeslagen. Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google DoubleClick in uw browserinstellingen te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎2‎14). Bovendien hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google, door op de door u gewenste instellingen in te stellen. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar. Meer informatie over gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.4 Google Remarketing

Op onze websites maken wij gebruik van Google Remarketing van de dienstverlener Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Remarketing stelt ons in staat om u onze advertenties te tonen na uw bezoek aan onze website, wanneer u het internet blijft gebruiken. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw gebruiksgedrag bij het bezoeken van verschillende websites vast te leggen en te analyseren. Op deze manier kan Google uw eerdere bezoek aan onze websites vaststellen. Volgens Google worden de in het kader van Remarketing verzamelde gegevens niet samengevoegd met uw eventueel door Google opgeslagen persoonsgegevens. Met name er is volgens Google bij Remarketing sprake van pseudonimisering. De door de cookies verkregen informatie wordt overgebracht naar een server van Google, mogelijk in de Verenigde Staten of in een ander derde land, en daar opgeslagen. Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl. Wij gebruiken Google Remarketing voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om advertenties te tonen die relevant en interessant voor u zijn en om de campagneprestatierapporten te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google Remarketing in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Bovendien hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google, door op https://adssettings.google.com/ de door u gewenste instellingen in te stellen. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar. Meer informatie over gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.nl/intl/nl/policies/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.5 Criteo

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor gepseudonimiseerde analyse van uw surfgedrag door Criteo zonder opgave van redenen voor de toekomst in te trekken door u uit te schrijven via https://www.criteo.com/privacy/ of hier met behulp van onze dienst voor toestemmingsbeheer. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

12.3.6 RTB House

Wij maken op onze website gebruik van de technologie van RTB House S.A., 61/101 Złota Street, PL-00-819 Warschau, Polen. Deze technologie stelt ons in staat om met behulp van pixels en cookies uw aandacht te vestigen op aanvullende inhoud binnen onze website of op websites van derden, die voor u ook interessant zou kunnen zijn (retargeting). In dit kader wordt gebruik gemaakt van cookies. De door RTB House ingebedde aanbevelingen worden bepaald op basis van de tot dan toe door u bekeken inhoud. De inhoud wordt technisch gecontroleerd en automatisch geleverd door RTB House. De weergave geschiedt op pseudonieme basis. De door het cookie aangemaakte gegevens over uw gebruik van deze website, zoals het type / de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en het tijdstip van opvragen van de server worden naar de server van RTB House doorgegeven en daar opgeslagen. Meer informatie over gegevensbescherming door RTB House kunt u hier vinden: https://www.rtbhouse.com/nl/. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken., bijvoorbeeld binnen de privacyverklaring van RTB House op: https://www.rtbhouse.com/nl/ of door uw toestemming hier te beheren met behulp van onze dienst voor toestemmingsbeheer. Mogelijkerwijze zijn dan niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

12.3.7 Microsoft Bing Ads

Onze websites maken gebruik van Microsoft Bing Ads, een dienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (“Microsoft”). Microsoft Bing Ads stelt ons in staat uw activiteit op onze websites te volgen wanneer u onze websites hebt bezocht via advertenties die door Microsoft Bing Ads worden aangeboden. Wanneer u klikt op een advertentie die wij aanbieden met behulp van Microsoft Bing Ads, wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst. Daardoor kunnen wij en Microsoft nagaan of u op een Microsoft Bing Ads-advertentie hebt geklikt en via deze advertentie op onze webpagina’s terecht bent gekomen. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt eventueel naar een server van Google, Inc., misschien in de Verenigde Staten of in een ander derde land overgedragen en aldaar opgeslagen. Meer informatie omtrent gegevensbescherming bij Microsoft kunt u vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement. Door gebruik te maken van Microsoft Bing Ads willen wij de doeltreffendheid van onze reclamemaatregelen evalueren. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens in de genoemde reclamecampagnes. Van Microsoft krijgen wij slechts statistische evaluaties ter beschikking gesteld. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij zien welke van de gebruikte reclamecampagnes bijzonder doeltreffend zijn. U kunt niet aan de hand van deze gegevens worden geïdentificeerd. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Microsoft in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Microsoft Bing Ads in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Het verwerken van gegevens kan ook via de link http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out worden uitgeschakeld. Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.8 Facebook Custom Audiences Pixel

Op onze websites wordt gebruikgemaakt van Facebook Custom Audiences Pixel, een marketingtool van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Door gebruik te maken van Facebook Custom Audiences Pixel is tracking via websites mogelijk. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Facebook in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Facebook in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door Facebook vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/privacy/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.9 Pinterest Tag

Wij plaatsen een Pinteresttag om onze Pinterestcampagnes op maat te maken, verder te optimaliseren en de conversie ervan te meten; het is een afzonderlijk codefragment van Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, Verenigde Staten van Amerika, (“Pinterest”) dat in onze website is ingebed. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze Pinterestadvertenties alleen worden getoond aan die Pinterestgebruikers, die ook interesse hebben getoond in ons aanbod en waarborgen we tegelijkertijd dat onze Pinterestadvertenties overeenkomen met de mogelijke interesses van de desbetreffende gebruiker en hem niet storen. Op die manier kunnen wij ook de acties van Pinterestgebruikers volgen nadat ze een van onze Pinterestadvertenties hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit helpt ons de conversie van elke campagne te meten voor statistische, marktonderzoeks- en factureringsdoeleinden. Bij gebruik ervan worden de volgende gegevens verwerkt:

• apparaatgegevens (bijvoorbeeld type, merk) • gebruikt besturingssysteem (bijvoorbeeld iOS 11) • IP-adres van het gebruikte apparaat • tijd van opvragen van onze website • aard en inhoud van de campagne, en • de reactie op de desbetreffende campagne (bijvoorbeeld klikken op een knop).

De op die manier verkregen gegevens zijn anoniem en kunnen niet tot de identiteit van de desbetreffende gebruiker worden herleid. De gegevens worden voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen en daarna automatisch gewist. Als u na een bezoek aan onze website inlogt op uw Pinterestaccount of onze website bezoekt terwijl u ingelogd bent, is het mogelijk dat deze gegevens door Pinterest worden opgeslagen en verwerkt. Pinterest kan deze gegevens mogelijk koppelen aan uw Pinterestaccount en kan ze ook gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Pinterest Inc in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Pinterest Inc in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door Pinterest Inc vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.10 Facebook SDK

Wij maken gebruik van de zogeheten Facebook Software Development Kit (Facebook SDK). Facebook SDK wordt door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) ter beschikking gesteld. Daarbij worden de volgende gegevens gebruikt, respectievelijk door Facebook SDK opgetekend:

• Expliciete events – Gegevens uit events die worden bijgehouden omdat wij onze app daar specifiek voor hebben geconfigureerd, zoals “AddtoCart” of “logPurchase”, alsmede aanvullende parameters die door de app worden verstrekt. • Automatisch opgetekende events – Fundamentele interacties met apps (bijvoorbeeld app-installaties, app-lanceringen) en systeemgebeurtenissen (bijvoorbeeld laden van de SDK, SDK-performance) die automatisch worden opgetekend. • Facebook-app-ID – Een unieke ID die door Facebook is toegewezen aan de website en mobiele app van de adverteerder. • Mobiele advertentie-ID – de iOS IDFA of Android advertentie-ID. • Metadata van het verzoek – Type en versie van het mobiele besturingssysteem, SDK-versie, app-naam, app-versie, opt-out-instelling van het apparaat, string van de gebruikersagent en IP-adres van de client. De SDK registreert ook de volgende apparaatgegevens: Tijdzone, besturingssysteem, apparaatmodel, provider, schermgrootte, processorkernen, totaal geheugen, vrije opslagruimte.

De Facebook SDK helpt ons om het advertentiesucces van via Facebook geplaatste reclamecampagnes voor mobiele apps te verhogen – bijvoorbeeld door advertenties voor de betreffende app niet te tonen op apparaten waarop deze al is geïnstalleerd. Bovendien maakt de Facebook SDK ook verschillende evaluaties mogelijk van de installatie van onze app en van het succes van een reclamecampagne van ons. Met behulp van de Facebook SDK is het voor ons ook mogelijk om afzonderlijke activiteiten van een gebruiker binnen de app te analyseren, bijvoorbeeld om de doelgroep voor reclamecampagnes preciezer en beter te kunnen definiëren. Uitsluitend deze gepseudonimiseerde gegevens worden aan Facebook doorgegeven. De door het besturingssysteem van het eindapparaat verstrekte reclame-ID dient als pseudoniem (de naam kan verschillen naargelang het besturingssysteem). De app-ID kan door de gebruiker opnieuw worden aangemaakt wanneer de app opnieuw wordt geïnstalleerd. Het doel van het verzamelen en gebruiken van deze gegevens is het analyseren van onze doelgroep en het optimaliseren van de reclamecampagnes of productinformatie. De rechtsgrondslag van de door u verleende toestemming is artikel 6, lid 1, punt 1, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Facebook in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Facebook in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door Facebook vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/privacy/. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

12.3.11 AWIN

Op onze websites wordt het Performance Advertising Netwerk van AWIN AG, Eichhornstrasse 3, D-10785 Berlijn, gebruikt. Awin is een affiliate netwerk dat zogeheten affiliate-marketing aanbiedt. Dit is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites (de zogeheten merchants of adverteerders) in staat stelt om op de websites van distributiepartners (de zogeheten affiliates of publishers) advertenties weer te geven, die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, dat vervolgens in de website van een affiliate wordt ingebed. AWIN slaat het identificatienummer van de affiliate, het ordernummer van de websitebezoeker en het aangeklikte reclamemateriaal voor de documentatie van transacties op, om het succes van een reclamemateriaal correct te kunnen toewijzen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via Awin worden afgehandeld. Hierin ligt ook ons rechtmatig belang.

Recht van bezwaar (artikel 21, AVG) U hebt te allen tijde het recht om hier met behulp van onze dienst voor toestemmingsbeheer bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in de toekomst. Vervolgens verwerken wij dan uw persoonsgegevens voortaan niet meer, tenzij wij stringent gerechtvaardigde gronden voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door AWIN vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://www.awin.com/nl/privacy. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten.

13. Inbedden van externe diensten

13.1 Inbedden van Googlediensten

In onze websites hebben wij de hierna genoemde diensten van de dienstverlener Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ingebed. In het kader van de diensten kan Google eventueel persoonsgegevens van u verwerken. Daarbij kan niet worden uitgesloten dat Google de gegevens ook doorgeeft aan een server in de Verenigde Staten. Meer informatie kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl. Wij hebben geen invloed op hoe en welke van uw persoonsgegevens Google verwerkt. Volgens de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?gl=nl#infocollect) kunnen, naargelang de desbetreffende Googledienst, de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• gegevens over de apps, browsers en apparaten die u gebruikt bij Googlediensten • unieke kenmerkende eigenschappen, het type en de instellingen van uw browser, het type en de instellingen van uw apparaat, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (naam van de provider van het mobiele netwerk, telefoonnummer, versienummer van de app) • gegevens over de interactie tussen uw apps, browsers en apparaten en Googlediensten (bijvoorbeeld IP-adres, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijs-URL van uw verzoek). • gegevens van uw activiteiten (bijvoorbeeld termen waarnaar u zoekt, video’s die u bekijkt, inhoud en advertenties die u bekijkt en waar interactie mee is)

Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt van websites waar Googlediensten in zijn ingebed, kunt u vinden via de volgende link https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl. Informatie over het doel en de omvang van gegevensverwerking door Google alsmede over uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Informatie over uw privacy-instellingen kunt u vinden op https://safety.google/privacy/privacy-controls/.

13.1.1 Google Maps

Wij maken gebruik van Google Maps Google Maps is een cartografische dienst die bedoeld is om de plaatsen die wij op onze webpagina’s aanduiden, gemakkelijk te kunnen vinden. Door Google Maps te gebruiken kunnen gegevens over uw gebruik van de Maps-functies van onze websites door Google worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, dan hebt u de mogelijkheid om Google Maps in uw browserinstellingen te deactiveren. Maar in dat geval kunt u Google Maps en de kaartweergave echter niet meer gebruiken.

Informatie en verdere opmerkingen over gegevensverwerking door Google in het kader van het gebruik van Googlediensten kunt u vinden in deze privacyverklaring in lid ‎15.1 “Inbedden van Googlediensten”. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten.

13.2 Inbedden van andere diensten

13.2.1 Gebruik van toestemmingsbeheergegevens door Usercentrics

Deze websites maken gebruik van de toestemmingsbeheersdienst Usercentrics GmbH Rosental 4, D-80331 München (https://usercentrics.com/), software die wordt gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om toestemming voor gegevensverwerking op te slaan. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens in dit verband is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. De in dit verband verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd onder een pseudoniem opgeslagen (bijvoorbeeld een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van u (bijvoorbeeld naam, adres, enz.). Voor zover de externe dienstverleners toegang verkrijgen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend in opdracht van ons en onder onze controle. Technisch gezien gebruikt de software met name zogeheten “cookies” en “lokale opslagplaatsen” om de volgende informatie te verzamelen: Wanneer werd website bezocht, met welk apparaat en met welke browser, welk IP-adres (geanonimiseerd) en welke toestemmingen werden verleend. Het certificaat van intrekking van een eerder verleende toestemming wordt drie jaar lang bewaard. Het bewaren is enerzijds gebaseerd op onze verantwoordingsplicht uit hoofde van artikel 5, lid 2, AVG. Dit verplicht tot naleving van de bepalingen omtrent het verwerken van persoonsgegevens in de Algemene verordening gegevensbescherming. Anderzijds verjaart de gewoonlijke bewaartermijn bepaald § 195 van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Burgerlijk wetboek (BW)]) na drie jaar. Deze verjaartermijn begint te lopen op het einde van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan (§ 199, BW). De verjaartermijn van drie jaar begint dus bij afloop van 31 december en eindigt drie jaar later op 31 december om 24 uur.

13.2.2 Toepassing van Emarsys voor gepersonifieerde reclame

Wij maken voor het beheren van onze klanten evenals voor onze marktbewerkende campagnes gebruik van het hulpmiddel voor marktbewerkende communicatie, zoals gevoerd door Emarsys eMarketing Systems GmbH (hierna kortweg aangeduid als 'Emarsys'), gevestigd aan de Zeppelinstrasse 2 te DE-85399 Hallbergmoos (Duitsland). Hebt u via onze onlinewinkel iets besteld of hebt u een gebruikersdomein aangemaakt? Dan verwerken wij de door u bij uw registratie vermelde gegevens voor het uitvoeren van de bestelprocedure evenals voor gepersonaliseerde begroeting van u als klant. Wij consolideren gebruikersgegevens uit alle voor ons relevante gegevensbronnen om u op basis van vorig en huidig gebruik van onze website geïndividualiseerd door middel van verscheidene communicatiekanalen, zoals via e-mail en spontaan toegezonden berichten ('push'-berichten), te kunnen aanspreken en om voor u ons aanbod als gebruiker interessanter te kunnen inrichten. Daartoe zetten wij aan Emarsys in het bijzonder onderstaande persoonsgegevens door van de desbetreffende gebruikers: • gepseudonimiseerde e-mailadressen, • achternaam, voornaam, • geboortedatum • telefoonnummer • adresgegevens • eventueel geaggregeerde informatie, ontleend aan de historie van het klantdomein, • positieve keuzes ("opt ins") om contact te kunnen maken, • de datum van eerste registratie, • klantnummer, Hiertoe hebben wij tijdens het raadplegen van deze website een 'cookie' geplaatst met een loopduur van 12 maanden. De via een 'cookie' verkregen gegevens zetten wij ter evaluatie gepseudonimiseerd door naar Emarsys. Dit geschiedt binnen het kader van ons gerechtvaardigd belang bij het op statistische technieken gebaseerd optimaliseren van ons online-aanbod. Door te anonimiseren is het leggen van een relatie met een welbepaald persoon uitgesloten. De al aanwezige gegevensbestanden worden verrijkt met meer informatie over het individuele gedragingen bij het raadplegen van onze website. Daardoor kan onder andere bepaalde informatie over al geplaatste bestellingen of op aanklikken gebaseerde belangstelling voor producten worden vergaard, toegewezen en geëvalueerd. Al deze gegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm verwerkt. Door te evalueren op basis van gezette cookies zijn wij in staat u via onze website kennis te laten maken met op uw belangstelling toegesneden promotionele aanbiedingen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens, die voor het archiveren van contactgegevens in onze databank (rechtsgrondslag: artikel 6 lid 1 letter 'b' van de Bondsduitse GDPR-evenknie DS-GVO en die voor het doorzetten van geanonimiseerde bestelgegevens vanuit onze databank (rechtsgrondslag: artikel 6 lid 1 letter 'f' van de Bondsduitse GDPR-evenknie DS-GVO) vinden uitsluitend plaats mits wij beschikken over uw expliciete instemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter 'a' van de Bondsduitse GDPR-evenknie DS-GVO. Herroepingsrecht U hebt het recht uw instemming met gepersonaliseerde marktbewerking te allen tijde en zonder vermelding van reden te herroepen, waarbij die herroeping enkel voor de toekomst werkzaam zal zijn. Stemt u – in het kader van het raadplegen van onze website – niet in met de komende doorgifte van uw persoonsgegevens aan Emarsys? Dan kunt Emarsys in de instellingen van uw internetbladerprogramma volledig deactiveren (zie ook paragraaf 15). Wellicht staan in geval van een herroeping niet meer alle functies van onze website ten volle te uwer beschikking. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Emarsys treft u aan in de wenken inzake gegevensbescherming, en wel onder: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Die verstrekking is wettelijk noch contractueel voorgeschreven noch is verstrekking vereist om een overeenkomst te kunnen sluiten. Het niet-verstrekken kan er echter wel toe leiden dat u onze websites niet of niet ten volle kunt raadplegen. U kunt zelf uw instemming met het verwerken van gegevens in het kader van het raadplegen van onze website beheren door : hier te klikken op de instemming beherende functie .

13.2.3 Gebruik van polyfill.io

Wij stellen inhoud beschikbaar op onze website door middel van een zogenaamd Content Delivery Network (CDN). Wij gebruiken Polyfill.io, Number One Southwark Bridge, Londen, SE1 9HL, als provider voor deze webdienst. Om de door polyfill.io aangeboden inhoud te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om het IP-adres, de browsergegevens (naam, versie), het besturingssysteem en de schermresolutie van de gebruiker evenals de taalinstellingen van de browser en/of het besturingssysteem op te slaan. Uw gegevens worden normaal gesproken overgedragen naar een server van polyfill.io en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op di overdragen van gegevens. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan polyfill.io in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om polyfill.io in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door polyfill.io vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://polyfill.io/v3/privacy-policy. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

13.2.4 Gebruik van gegevens en productaanbevelingen door Prudsys

Deze webpagina’s maken gebruik van de webanalysetools van prudsys AG, Zwickauer Strasse 16, D-09112 Chemnitz (https://prudsys.de/en/), software die wordt gebruikt om onze onlineaanbiedingen te controleren en te verbeteren, met name om het gebruik van onze onlineaanbiedingen te meten en u overeenkomstige productaanbevelingen te tonen. De in dit verband verzamelde en gebruikte gegevens worden altijd onder een pseudoniem opgeslagen (bijvoorbeeld een willekeurig identificatienummer) en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van u (bijvoorbeeld naam, adres, enz.). Voor zover de externe dienstverleners toegang verkrijgen tot de gegevens, gebeurt dit uitsluitend in opdracht van ons en onder onze controle. Technisch gezien maken de gebruikte trackingtools met name gebruik van zogeheten “cookies” en “webbeacons” om de volgende gegevens te verzamelen: Welke pagina’s wanneer, hoe vaak en in welke volgorde worden bezocht, naar welke producten wordt gezocht, op welke links of aanbiedingen wordt geklikt en welke bestellingen worden geplaatst. Als u niet wilt dat wij gegevens over uw gebruik van de site op deze manier verzamelen en gebruiken, kunt u bezwaar maken via onze toestemmingsbeheersdienst. Daartoe wordt een desbetreffend opt-out-cookie bij u geplaatst dat geen gegevens bevat die gebruikt kunnen worden voor tracering, maar het alleen mogelijk maakt uw bezwaar tegen de gegevensverzameling te herkennen, zodat dit niet langer wordt gedaan. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan prudsys in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om prudsys in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door prudsys vindt u in de informatie over gegevensbescherming op . https://prudsys.de/en/privacy/ U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

13.2.5 Sentry

Onze apps maken gebruik van Sentry, een dienst die wordt geleverd door Functional Software, Inc., dba Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten, om gegevens te verzamelen over JavaScript-fouten in de app, opdat onze ontwikkelaars deze fouten proactief kunnen herstellen. Alleen de pagina waarop een gebruiker zich bevond toen de fout optrad, het soort fout dat optrad, gepseudonimiseerd gebruikersidentificatienummer en geanonimiseerde browsergegevens over het installatie-identificatienummer worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt f, AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang in het detecteren van fouten in onze apps. Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://sentry.io/privacy/.

13.2.6 Expo

Onze apps maken gebruik van Expo, een dienst van 650 Industries Inc i. Palto Alto, CA, Verenigde Staten, om mobiele apps te ontwikkelen en de apps bij de gebruikers bij te werken. Het IP-adres, simpele gegevens over het eindapparaat (modeltype, besturingssysteem) en de taal van het besturingssysteem worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, punt a, AVG.

Recht op intrekken U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming zonder opgave van redenen met werking voor de toekomst in te trekken. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht in de toekomst van uw gegevens aan Expo in het kader van het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Expo in uw browserinstellingen volledig te deactiveren (zie hierboven in artikel ‎14). Mogelijkerwijze zijn dan na intrekken niet meer alle functies van onze websites ten volle voor u beschikbaar.

Meer informatie omtrent gegevensverwerking door Expo vindt u in de informatie over gegevensbescherming op https://expo.io/privacy. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Dat is noch wettelijk of contractueel verplicht noch voor het sluiten van een overeenkomst. Maar als u dat niet doet, zou dat er eventueel toe kunnen leiden dat u onze websites niet of niet volledig kunt benutten. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

14. Online-aanwezigheid op sociale media

Als u actief bent op sociale media, gebruiken wij onze online-aanwezigheid op de respectievelijke media om met u te communiceren of om daar informatie over ons aan te bieden. Wij willen u er daarbij op wijzen, dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie (EU) kunnen worden verwerkt. Dit zou het moeilijker kunnen maken om uw rechten af te dwingen. Evenzo kunnen uw gegevens binnen de sociale media worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden (bijvoorbeeld gebruiksprofielen) om u binnen en buiten de media advertenties te tonen die voldoen aan uw veronderstelde interesses. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op uw computers opgeslagen, waarin uw gebruiksgedrag en uw interesses worden opgeslagen. Wij verwijzen naar de gegevensbeschermingsverklaringen en de informatie van de exploitanten van de respectievelijke media voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke vormen van verwerking en de mogelijkheden van verzet (opt-out). Wij willen er ook op wijzen dat verkrijgen van informatie en afdwingen van rechten van betrokkenen het doeltreffendst kan worden gedaan bij de providers. Alleen de providers hebben steeds toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen toepasselijke maatregelen treffen en rechtstreeks informatie verstrekken. Mocht u niettemin hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met ons. Het verwerken wordt gedaan met het oog op contactverzoeken en communicatie, tracking, remarketing, meten van dekking (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers). De rechtsgrondslag daarvoor is ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub 1, punt f, AVG. Wij maken gebruik van de volgende diensten en providers:

• Facebook: sociaal medium; provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten; website: https://m.facebook.com/; gegevensbeschermingsverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy; privacyschild (waarborgen van het gegevensbeschermingsniveau bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; bezwaarmogelijkheid (opt-out): instellingen voor advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; notities bij de overeenkomst inzake gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens op Facebooksites: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, gegevensbeschermingsaanwijzingen voor Facebooksites: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data • Instagram: sociaal medium; provider: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Verenigde Staten; website: https://www.instagram.com gegevensbeschermingsverklaring: https://help.instagram.com/519522125107875 • Pinterest: sociaal medium; provider: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten; website: https://policy.pinterest.com/nl; gegevensbeschermingsverklaring: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy • Google/Youtube: sociale media; provider: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; website: https://www.youtube.com; gegevensbeschermingsverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

15. Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH

Om uit mogelijk voor u interessante vouchers te kunnen kiezen, geven wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm door aan Sovendus GmbH, Moltkestrasse 11, D-76133 Karlsruhe (Sovendus) (artikel 6, lid 1, punt f, AVG). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om eventuele bezwaren tegen reclame te respecteren (artikel 21, lid 3, en artikel 6, lid 1, punt c, AVG). Het IP-adres wordt dan door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt meestal na zeven dagen geanonimiseerd (artikel 6, lid 1, punt f, AVG). Bovendien geven wij gepseudonimiseerd ordernummer, orderwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus voor facturatiedoeleinden (artikel 6, lid 1, punt f, AVG). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, als er geen reclamebezwaar tegen uw e-mailadres bestaat en als u op de voucherbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, sturen wij uw aanspreekvorm, naam en e-mailadres in versleutelde vorm door naar Sovendus voor het aanmaken van de voucher (Artikel 6, lid 1, sub b, punt f, AVG). Meer informatie over verwerken van uw gegevens door Sovendus kunt u vinden in de online-gegevensbeschermingsaanwijzingen op https://online.sovendus.com/nl/online-gegevensbeschermingsbeleid/#. U kunt uw toestemming voor gegevensverwerking hier beheren door gebruik te maken van onze dienst voor toestemmingsbeheer.

16. Gebruik van uw gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden

Naast het verwerken van uw gegevens om uw aankoop bij GDC te verwerken, gebruiken wij uw gegevens ook voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden. Uiteraard worden uw gegevens alleen in geanonimiseerde vorm aan onze partners doorgegeven. De rechtsgrondslag voor dit doorgeven is artikel 6, lid 1, punt b, AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder dat daarvoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm via de bovengenoemde contactmogelijkheden (bijvoorbeeld e-mail, fax, brief) volstaat daarvoor.

17. Rechten van de betrokkene

Wanner GDC uw persoonsgegevens verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van artikel 4, lid 1, AVG, met de volgende rechten vis-à-vis GDC:

17.1 Recht van inzage

Op grond van artikel 15, AVG, kunt u ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de volgende informatie bij ons opvragen:

• de verwerkingsdoeleinden; • de categorieën persoonsgegevens, die wij over u verwerken; • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie wij uw persoonsgegevens hebben bekendgemaakt of bekend zullen maken; • (indien mogelijk) de periode gedurende welke wij de persoonsgegevens naar verwachting zullen opslaan, of indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de opslagduur; • het bestaan van recht op rectificatie of verwijdering van op u betrekking hebbende persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking door ons of van het van bezwaar tegen dit verwerken; • net bestaan van het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld; • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering (artikel 22, leden 1 en 4, AVG) en – ten minste in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

U hebt het recht om informatie te verlangen over de vraag of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen in overeenstemming met artikel 46, AVG, met betrekking tot doorgifte.

17.2 Recht op rectificatie

In overeenstemming met artikel 16, AVG, hebt u het recht te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rectificeren en/of aanvullen.

17.3 Recht op verwijdering

In overeenstemming met artikel 17, AVG, kunt u eisen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld wissen. Wij zijn verplicht uw gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

• Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt. • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a, AVG, of artikel 9, lid 2, punt a, AVG, berust, en er is geen andere rechtsgrondslag voor het verwerken. • In overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, maakt u bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende gerechtvaardigde redenen voor verwerking, of u maakt bezwaar tegen het verwerken in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG. • Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt. • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting, waaraan wij onderhevig zijn. • Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, AVG.

Indien wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij op grond van artikel 17, lid 1, AVG, verplicht zijn deze te wissen, nemen wij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen, daarbij rekening houdende met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, dat u, als betrokkene, hebt verzocht alle koppelingen naar uw persoonsgegevens of kopieën of reproducties van uw persoonsgegevens te wissen.

Er is geen recht op verwijdering, als verwerken noodzakelijk is:

• voor uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie; • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderhevig zijn of om een taak uit te voeren in algemeen belang of in het kader van uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend; • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (artikel 9, lid 2, punten h en i, en artikel 9, lid 3, AVG); • voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG, indien het genoemde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of. • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

17.4 Recht op beperking van de verwerkingder Verarbeitung

Onder de volgende voorwaarden kunt u op grond van artikel 18, AVG, beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens verlangen:

• indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; • indien de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; • wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar nog wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen, of • indien u in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en het nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van het opslaan ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op afdwingen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Indien de beperking van de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door ons in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

17.5 Recht op informatie

Indien u tegenover ons het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt afgedwongen, zijn wij in overeenstemming met artikel 19, AVG, verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens door ons zijn verstrekt, van deze omstandigheid in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

17.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In overeenstemming met artikel 20, AVG, hebt u het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat:

• het verwerken berust op toestemming (artikel 6, lid 1, punt a, AVG respectievelijk artikel 9, lid 2, punt a, AVG) of op een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt b, AVG. • het verwerken met behulp van geautomatiseerde procedés plaatsvindt.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch doenlijk is. Vrijheden en rechten van anderen mogen daardoor niet worden geschonden. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens dat noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is toegekend.

17.7 Recht van bezwaar

In overeenstemming met artikel 21, AVG, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt e of punt f, AVG, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere omstandigheden; dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen. Vervolgens verwerken wij dan uw persoonsgegevens voortaan niet meer, tenzij wij stringent gerechtvaardigde gronden voor het verwerken kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

17.8 Recht om toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming bij ons in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

17.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

In overeenstemming met artikel 22, AVG, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – waaronder profilering – gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing, wanneer het besluit:

• vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons, • is toegestaan bij de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw rechtmatige belangen te beschermen, of • wordt genomen met uw uitdrukkelijke toestemming.

17.10 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk vormt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit voor GDC in Duitsland is: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) Promenade 27 D–91522 Ansbach Telefoon: +49 98153-1300 E-mail: [email protected]

18. Verantwoordelijkheid voor inhoud en gegevens

Onze websites bevatten links naar websites van externe aanbieders. De inhoud van de websites van externe aanbieders is door ons bij het plaatsen van de link zorgvuldig gecontroleerd op strijdigheid met het burgerlijk recht of het strafrecht. Het kan echter niet worden uitgesloten dat deze inhoud naderhand door de respectievelijke aanbieders wordt gewijzigd. Indien u van mening mocht zijn dat gelinkte externe sites in strijd zijn met de van toepassing zijnde wetgeving of andere ongepaste inhoud bevatten, laat het ons dan weten. Wij zullen het dan nagaan en de externe link zo nodig verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van de gelinkte externe websites.

19. Contactmogelijkheid

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, blokkeren of wissen en als u verleende toestemmingen wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaalde manier van gebruiken van gegevens, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de contactgegevens die in deze privacyverklaring staan vermeld.

20. Toepasbaarheid en geldigheid van de privacyverklaring

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op inhoud van GDC. Op de gelinkte externe inhoud zijn andere voorschriften inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van toepassing. Wie voor deze aanbiedingen verantwoordelijk is, kunt u vinden in het desbetreffende colofon of de gegevensbeschermingsverklaring. Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze websites of het toepassen van nieuwe technologieën kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen. De op het moment van uw bezoek aan onze website opvraagbare versie is altijd van toepassing.

Status: 26-03-2021 Versie NL-3.01